Jaarverslag 2009

In het jaar 2009 verloor de Stichting Kakaran haar oprichtster en voorzitter Gerti Hesseling. Zij overleed op 21 maart tengevolge van een ongeneeslijke leukemie. Gerti Hesseling was juriste, rechtsantropologe en afrikanist met grote kennis van met name West Afrika. Zij had vele publicaties op haar naam staan en zij was van 1996 tot 2004 directeur van het Afrika Studiecentrum in Leiden. Zij was voorzitter van het regeringsadviescollege RAWOO (Raad voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van Ontwikkeling) van 2004-2008 en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht sedert 2006. Daarnaast vervulde zij een groot aantal maatschappelijke functies in binnen- en buitenland (Koninklijk Instituut voor de Tropen, Radio Nederland Wereldomroep, HIVOS, International Institute of Social Studies en WOTRO). Ook internationaal vervulde zij een aantal functies. Zij was lid van de Association pour la promotion des recherches et études foncières en Afrique APREFA,  medeoprichtster en bestuurslid van The Africa-Europe Group for Interdisciplinary Studies AEGIS, lid van het Comité Scientifique van het Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local (LASDEL) in Niger en lid  van de internationale jury d’honneur de l’Espace d’Interpellation Démocratique (EID) in Mali. In Mali werd zij postuum onderscheiden met de benoeming tot Chevalier dans l’ordre national du Mali.

Herdenkingsbijeenkomst

Enkele dagen na de crematieplechtigheid in besloten kring was er een drukbezochte herdenking in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Daar sprak onder andere haar zwager prof. dr. C.J.M. Schuyt. Hij schetste de betekenis van de door Gerti opgerichte Stichting Kakaran als een extended family, waarin over de continenten heen zorg gedragen wordt dat kinderen goed onderwijs kunnen ontvangen en een goede gezondheidszorg. De gedachte een stichting Kakaran (‘kakaran betekent ‘leren’ in het Diola) in het leven te roepen kwam bij Gerti Hesseling op tijdens haar vele reizen naar landen in West Afrika. Het doel was in de eerste plaats een Foster Parentsplan in het klein (extended family) en hulp aan invalide kinderen (vervoer van en naar school), later kwamen daar kleinschalige projecten bij zoals een grondige opknapbeurt van een schoolgebouw,  de bouw van cases pour les accompagnants des malades bij het Ziekenhuis van Ziguinchor en de aanschaf van een mobiel orthopedisch atelier, waarmee men de dorpen langs kon gaan om invaliden ter plekke aan protheses te helpen.

Publicatie

Ter nagedachtenis van Gerti en mede teneinde extra fondsen te werven heeft de Stichting het grotendeels door Gerti zelf geschreven boekje Wat ik daar deed geproduceerd. De productiekosten werden voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door een donatie van de erfgenaam. Het bracht € 4.400 aan donaties op. Op kleinere schaal maar op dezelfde voet werd bijna € 900,- gedoneerd als reactie op de brochure, waarin de mails met verslagen van haar ziekte en overlijden werden gebundeld.

Bestuur

Overeenkomstig de wens van Gerti Hesseling is mw. Mr. Marlies Pietermaat-Kros haar opgevolgd als voorzitter van Kakaran. In het verslagjaar zijn ook de statuten van de Stichting gewijzigd. De doelstelling werd in die zin verruimd dat niet alleen onderwijs maar ook bijvoorbeeld gezondheidszorg als te ondersteunen doel kan gelden. Voorts werd de mogelijkheid geschapen het bestuur uit te breiden en een ambtelijk secretaris-penningmeester of directeur te benoemen. Toegetreden tot het bestuur zijn de afrikaniste prof. dr. Mirjam de Bruijn en Marjolijn Schuijt. Gerard Schuijt, die als echtgenoot van Gerti Hesseling de stichting al vele hand- en spandiensten verleende, zal dat werk voortzetten en is daartoe door het nieuwe bestuur benoemd tot ambtelijk secretaris-penningmeester-directeur. Het nieuwe bestuur spreekt hier zijn dank en bewondering uit voor het vele en goede werk dat Gerti Hesseling voor de Stichting Kakaran heeft gedaan en zal haar nagedachtenis eren door het door haar in gang gezette beleid voort te zetten.

Giften

In weerwil van de droevige gebeurtenis in het verslagjaar gingen ook andere activiteiten van de Stichting door. Een actie van een echtpaar ter gelegenheid van hun huwelijksjubileum bracht € 3.000 op waarmee een peuterschool (Case des tout petits) in Tambacounda in Senegal kon worden gebouwd. Een soortgelijk initatiatief van ander echtpaar leverde € 1.100. Voor dit bedrag wordt nog een bestemming gezocht. Het bestuur is de jubilarissen zeer erkentelijk voor hun initiatief.

Leerstoeltjes

Bijzondere vermelding verdient ook  werving van tweee hoogleraren die ter gelegenheid van hun dubbeloratie aan de Universiteit van Tilburg hun gasten in plaats van cadeau’s om een bijdrage voor Kakaran vroegen voor een project ‘Leerstoeltjes in Senegal’. Het plotselinge overlijden van de echtgenote van een van hen kort te voren overschaduwde de dubbeloratie en de feestelijkheden rondom werden achterwege gelaten. Het bestuur heeft uiteraard zijn intense meeleven kenbaar gemaakt aan de echtgenoot en de twee zonen van de overledene. Voor de ‘leerstoeltjes’ werd € 7.638,20 gedoteerd. Het is de bedoeling dat uit dit fonds de schoolgelden voor twee kinderen vanaf hun eerste schooljaar worden gefinancierd. De kinderen zijn in 2009 begonnen. Daarvoor is € 400 aan schoolgelden overgemaakt. Het restant is als reserve op de balans te vinden. Het bestuur is de initiatiefnemers bijzonder dankbaar.

Promotie

Toen Gerti Hesseling ziek werd was zij nog doende een promotiebeurs te werven voor de Senegalese juriste Fatima Diallo. Samen met professor Babacar Kante van de Université Gaston Berger te Saint Louis zou Gerti haar promotor worden. Haar taak is thans overgenomen door prof. Mirjam de Bruijn, die ook de financiering van het project rond kreeg door Fatima een promotiebeurs van het Afrika Studiecentrum in Leiden te doen bezorgen. De Stichting Kakaran is door donaties van [een echtpaar in Roterdam] en [een andere donateur] in staat om voor de extra onderzoekskosten een aanvullende beurs te verstrekken van drie maal € 3.000.

Inkomsten en uitgaven

Met het voorgaande is al voldoende toelichting gegeven over de andere dan de gebruikelijke inkomsten. Bij de uitgaven ziet men de reserveringen voor het genoemde Fonds Leerstoeltjes en kon ook de reservering van de extra donaties flink worden bijgespekt. Het bestuur is op zoek naar een goede bestemming. Ook wordt een goede bestemming gezocht voor de opbrengst van de brochure Bericht over Gerti en het boekje Wat ik daar deed. Van die opbrengst is € 3.000 gereserveerd onder de naam Fonds Gerti Hesseling. Een en ander blijkt ook uit de balans per 31 december: toename van de reserve extra donaties, het project leerstoeltjes is nieuw en het eigen vermogen is weer enigszins gestegen doordat het batig saldo er aan kon worden toegevoegd.

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit:

  • Gerti Hesseling, voorzitter (overleden op 21 maart 2009)
  • Marlies Pietermaat-Kros, voorzitter (m.i.v. 21 april 2009)
  • Marieke van Winden, secretaris
  • Ariane van Reeuwijk-Van der Eerde, secretaris-penningmeester
  • Mirjam de Bruijn, lid (m.i.v. 24 november 2009)
  • Marjolijn Schuijt, lid (m.i.v. 24 november 2009)
  • G.A.I. Schuijt, directeur (m.i.v. 24 november 2009)

 

Lees hier de Balans per 31 december 2009

Lees hier de Inkomsten en uitgaven in 2009

Scroll naar boven