Jaarverslag 2010

In april 2010 hebben de voorzitter en de directeur Senegal bezocht (op eigen kosten, zoals in onze stichting gebruikelijk is). Zij hebben een bezoek gebracht aan de door Kakaran gesteunde scholen en andere projecten en hebben nagenoeg alle door Kakaran gesteunde schoolkinderen en middelbare scholieren gesproken. De kinderen doen het over het algemeen goed op school, zoals ook blijkt uit de jaarlijkse rapportages van voormalig onderwijsinspectrice Anna Cabo, op grond waarvan de stiching besluit of voortzetting van de ondersteuning gerechtvaardigd is.

Promotie-onderzoek

In Ziguinchor ontmoette het gezelschap Fatima Diallo, onderzoekster en promovenda van de overleden voorzitter Gerti Hesseling (zie het jaarverslag 2009). Fatima’s onderzoek wordt additioneel gesteund door Kakaran, welke steun wordt mogelijk gemaakt door [drie donateurs]. Fatima hoopt in 2012 te promoveren aan de Universiteit Leiden bij prof. Mirjam de  Bruijn met als copromotor prof. Babakar Kante hoogleraar aan de Université Gaston Berger in Saint-Louis, Senegal.

Scholen

In Tambacounda werd bij de Case des tout petits geconstateerd dat een tweede donatie dringend nodig was voor de verdere afbouw.  De Case in Kanel kon helaas niet worden bezocht maar de burgemeester van het dorp, Amadou Daff, was in Dakar en kon het gezelschap overtuigen van de noodzaak van eveneens een tweede donatie.

Ziekenhuis

De cases pour les accompagnants des malades bij het ziekenhuis in Tambacounda – een al jaren geleden met steun van Kakaran gebouwd project - staan er in zoverre goed bij, dat de accompagnants ruimte hebben moeten inleveren ten behoeve van de zieken, die thans in de cases verzorgd worden. De nood was hoog om aan de zieken prioriteit te verlenen. In het ziekenhuis, waarvoor Kakaran in het verleden tweemaal geld heeft geworven voor de aanschaf van een mobiel orthopedisch atelier, werd tijdens het bezoek van de Kakarandelegatie een drukbezochte herdenking  gehouden ter nagedachtenis van Gerti Hesseling.

Boeken

Gerti Hesseling had als laatste wens te kennen gegeven dat haar wetenschappelijke boekerij  zou worden geschonken aan de bibliotheek van de Université Gaston Berger in Saint-Louis. De boekerij, die daar inmiddels was aangekomen dank zij een gratis transport van de Koninklijke Marine, werd tijdens alweer een herdenkingsplechtigheid symbolisch overgedragen en in ontvangst genomen. Een vruchtbare reis.

Inkomsten en uitgaven

De inkomsten en uitgaven behoeven weinig toelichting. Een klein deel van de schoolgelden – de bijdragen voor twee kinderen – komen ten laste van het project Leerstoeltjes, dat in het vorige verslagjaar  is ingesteld door een actie van [ twee hoogleraren].
De steun aan de Case des tout petits in Tambacounda (€ 3300) werd mogelijk door extra donaties van donateurs die ter gelegenheid van een huwelijksjubileum en een afscheid geld voor Kakaran hadden gevraagd. De bijdrage aan de case des tout petits in Kanel werd gefinancierd uit de reserve extra donaties.
Aan het Fonds Gerti Hesseling, bestaande uit donaties verworven met haar boekje Wat ik daar deed kon € 500 worden toegevoegd. Het project Papisco Keito is ingebracht door dr. H. van den Breemer, een oud-collega van Gerti Hesseling. Het betreft een project ten behoeve van een nog jonge en enigszins experimentele tuinderij in Tambacounda. Hij werft de inkomsten ervoor en heeft Kakaran gevraagd als financieel intermediair op te treden.

Met betrekking tot de balans kan worden opgemerkt, dat een klein nadelig saldo ad € 151,14 ten laste van het eigen vermogen werd gebracht.  De reservering schoolgelden is toegenomen, doordat het aantal donateurs het in verslagjaar is gegroeid zonder dat de stichting voor elke nieuwe donateur al een kind had ‘gevonden’. Deze reserve is overigens geen overdaad, omdat de donateurs meestal een gelijkblijvend bedrag betalen en de kosten hoger worden naarmate de leerlingen langer doorleren. Het geringe bedrag ad € 34 dat al enkele jaren als reserve voor het project Sagna geboekt stond, is naar deze reservering schoolgelden overgebracht.

Het bestuur bestond in het verslagjaar uit:

Marlies Pietermaat-Kros, voorzitter

Marieke van Winden, secretaris

Ariane van Reeuwijk-Van der Eerde, secretaris-penningmeester

Mirjam de Bruijn, lid

Marjolijn Schuijt, lid

G.A.I. Schuijt, onbezoldigd directeur

Zie hier de Balans per 31 december 2010

 

Scroll naar boven