Jaarverslag 2011

In november 2011 verscheen het boek Land, Law and Politics in Africa. Mediating Conflict and Reshaping the State. Het is een bundel wetenschappelijke opstellen, geschreven door collega’s uit binnen- en buitenland, ter herinnering aan Gerti Hesseling, de oprichtster van Kakaran. De redactie werd gevoerd door dr. Jan Abbink en prof. dr. Mirjam de Bruijn van het Afrika Studiecentrum waarvan Gerti van 1996 tot 2004 directeur was.  De opstellen gaan allemaal over thema’s waar Gerti zich in haar wetenschappelijk werk  mee heeft bezig gehouden: constitutioneel recht, grondrechten, democratie en het recht op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen grond en water. Met het boek brengen de auteurs een eerbetoon aan het werk van Gerti Hesseling.

Colloquium

Kort daarop werd aan de Université Gaston Berger in Saint Louis, Senegal, een internationaal  Colloquium gehouden á l’hommage de Gerti Hesseling, eveneens over de thema’s in het werk van Gerti. De voorzitter en de directeur, echtgenoot van Gerti, bezochten dat colloquium en maakten van de gelegenheid gebruik om met enkele contactpersonen in Senegal wat zaken voor Kakaran te doen. Zo werd uitvoerig gesproken over de oprichting van een Kakaran-Sénégal, waarmee Kakaran Nederland een eigen non-gouvernementele organisatie (NGO) in Senegal als counterpart krijgt. Dat moet het beoordelen van projectaanvragen vereenvoudigen en na financiering door Kakaran de controle op de uitvoering van de projecten vergemakkelijken.

Donateurs overleden

Met droefheid moet het bestuur van Kakaran melden dat in het verslagjaar twee donateurs van het eerste uur, Jan Schuijt en zijn zus Gonnie Schuijt, zijn overleden op resp. 77-jarige en 70-jarige leeftijd. Al kort na de oprichting van Kakaran door hun schoonzus Gerti Hesseling gaven zowel Jan als Gonnie gehoor aan haar oproep ook ‘een kind te nemen’. Dat hebben zij gedaan en zijn dat al die jaren blijven doen. Jans vrouw Mini heeft gezegd de jaarlijkse donatie te zullen continueren.

Gonnie was in 2010 met de voorzitter en de directeur mee geweest op hun reis naar Senegal, zoals in het vorige jaarverslag vermeld. Zij was onder de indruk van het land, maar ook van de bezoeken aan de scholen in Ziguinchor, aan de 'case de tout petits' (de kleuterschool) en het ziekenhuis in Tambacounda. Ook woonde ze de herdenkingen van Gerti in Tamcadounda en Saint Louis bij. Gonnie heeft de stichting bovendien bedacht in haar testament. Om welk bedrag het gaat zal pas bekend worden als de nalatenschap is afgewikkeld. De bijdrage van Gonnie wordt overgenomen door haar nicht, petekind en naamgenoot Gonnie Bennis. Het bestuur van Kakaran heeft de familie zijn deelneming betuigd en sterkte gewenst om het verlies te dragen.

Giften

Tegenover verdriet stond ook vreugde. Het echtpaar Jaap van den Herik – Letty Raaphorst vierde hun veertigjarig huwelijksjubileum met een groots feest, maar vroeg de gasten om als cadeau een bedrag aan de Stichting Kakaran te doneren. Die actie bezorgde Kakaran maar liefst € 5.667,--. Het bestuur is thans bezig een mooie bestemming voor dat bedrag te vinden. De gedachten gaan uit naar een computerzaal voor een school of althans een bijdrage daaraan. Het bedrag is op de balans als reservering te vinden.
Het echtpaar Pietermaat schonk een extrabedrag van € 1.500,-- voor de jaarlijkse schoolreis naar Dakar van de school Abattoir in Tambacounda. De schoolreis wordt Caravane de l’espoir (Karavaan van de hoop) genoemd. Niet alleen leren de kinderen uit het Oosten van het land door de reis ook andere delen van het land kennen, maar ook bezoeken zij in de hoofdstad Dakar het parlement en andere regeringsgebouwen. Zo worden zij ingewijd in de staatkunde en de werking van de democratie.

Studenten

Het ziet er naar uit dat de beurs voor Fatima Diallo in 2012 nog eenmaal verstrekt dient te worden. Verwacht wordt dat zij nog in 2012 zal promoveren aan de Universiteit Leiden.
Een getalenteerde studente in Ziguinchor, Marie-Clémence Sane, is na haar HBO-opleiding financiële administratie met steun van Kakaran een masteropleiding Finance et Comptabilité aan de katholieke universiteit in Ziguinchor gaan volgen. De opleiding duurt twee jaar en kost  € 1.500,-- per jaar. Dat bedrag wordt opgebracht door vijf donateurs gezamenlijk, die zich daartoe voor die twee jaar hebben verbonden.

Daarnaast mocht Kakaran nog ongeveer € 2.000,-- aan extra donaties ontvangen, d.w.z. donaties die niet direct bestemd zijn voor de school- en studiegelden van een ‘aangenomen kind’.  Van die extra donaties kon € 500,--  worden geschonken aan het leprozendorp Djibelor en € 1.115,-- aan een school in MBour voor vernieuwing van het meubilair.

Wetenschappelijke bibliotheek

Het boekentransport waarmee €  504,84 gemoeid was, betreft wetenschappelijke boeken, die door drie gepensioneerde wetenschappers zijn geschonken aan de bibliotheek van de Université Gaston Berger in Saint Louis, waar ook de wetenschappelijke boekerij van Gerti Hesseling inmiddels in de boekenkasten prijkt. Een van de boekenschenkers doneerde ook € 100,-- als bijdrage in het transport. Het leek passend om de resterende kosten van het transport ten laste van het Fonds Gerti Hesseling te brengen.

Website

In het verslagjaar werd een begin gemaakt met  de bouw van een eigen website van Kakaran. Een bevriende ICT-er, Sander Onland, bood om niet zijn diensten aan, waarvoor Kakaran hem uiteraard zeer erkentelijk is. Begin 2012 is de website ‘in de lucht gegaan’. Daarmee werd tevens het nieuwe logo van Kakaran  geïntroduceerd. Het werd ontworpen door alweer een vrijwilliger, een bevriende relatie van de voorzitter, Rob van Leeuwen.

Projecten

Voor het project Papisco Keito fungeerde Kakaran eigenlijk alleen als doorgeefluik. Door bemiddeling van dr. Hans van den Breemer, een oud-collega van Gerti Hesseling, ontving Kakaran  € 2.360,-- van de Stichting Alle Beetjes en € 500,-- van particulieren. Dat laatste bedrag was vorig jaar reeds betaald en prijkte als reserve op de balans per 31-12-2010. Het geld diende voor een kleinschalig tuinbouwproject in Netteboulou in Senegal. Via de NGO GADEC, waarmee Kakaran ook in andere zaken samenwerkt, werd het bedrag per omgaande overgemaakt.

Inkomsten en uitgaven

Met betrekking tot de balans zij nog  het volgende opgemerkt.  Voor de schoolgelden werd als gebruikelijk voor € 400,-- een beroep gedaan op het Project Leerstoeltjes en daarnaast werd de reservering schoolgelden voor € 548,-- aangesproken.  Van de extra donaties werd het door het echtpaar Van den Herik-Raaphorst verzamelde bedrag ad € 5.667,-- gereserveerd.  Twee projecten (Djibelor en M’Bour) konden worden betaald uit de  extra donaties, waarvan nog een klein bedrag (291,30) overbleef om aan de desbetreffende reserve toe te voegen.
Het kleine nadelige saldo ad € 156,13, verminderd met de renteopbrengst op de depositorekening (die halverwege het jaar werd geopend), verminderde enigszins het eigen vermogen.

 

In het verslagjaar bestond het bestuur (onveranderd) uit:

  • Marlies Pietermaat-Kros, voorzitter
  • Marieke van Winden, secretaris
  • Ariane van Reeuwijk van der Eerde, penningmeester
  • Mirjam de Bruijn, lid
  • Marjolijn Schuijt, lid
  • G.A.I. Schuijt, onbezoldigd directeur

Zie Balans per 31 december 2011
Zie Inkomsten en uitgaven 2011

Scroll naar boven