Jaarverslag 2012

Begin 2012 ging de website online. Daarmee werd ook het nieuwe logo van Kakaran geïntroduceerd en in dezelfde tijd werden briefpapier en enveloppen met dat logo in gebruik genomen. Op de site staat informatie over de doelstelling van Kakaran, de organisatie, de projecten, informatie over Senegal en uiteraard worden nieuwtjes vermeld. Alles is overzichtelijk en informatief. Het ontwerp is van de hand van Sander Onland, die om niet onze Stichting zijn diensten had aangeboden. Nog steeds kan de Stichting op hem terugvallen bij eventuele probleempjes. Het logo is – ook om niet - ontworpen door een andere bevriende relatie, Rob van Leeuwen.

Kakaran Senegal

In de loop van het jaar is in Senegal een ‘Kakaran Sénégal’ opgericht als non-gouvernementele organisatie. Een van de voormalige schoolkinderen die door Kakaran vanaf de basisschool tot en met de hogere beroepsopleiding is ondersteund is secretaris-penningmeester geworden. Het is de bedoeling dat deze stichting de geldbedragen die Kakaran voorheen via andere non-gouvernementele instellingen naar Senegal overmaakte, gaat doorsluizen naar de scholen en andere instellingen waarvoor het geld bestemd is. Ook verwacht Kakaran dat het bestuur van de Senegalese stichting van dichtbij erop blijft toezien dat het geld besteed wordt voor het doel waarvoor het is geschonken en dat het bestuur zijn diensten kan verlenen bij het beoordelen van subsidieaanvragen vanuit Senegal.

Veiling

Het Afrika Studiecentrum in Leiden, het instituut waar de oprichtster van Kakaran Gerti Hesseling lange tijd aan verbonden is geweest als onderzoeker en van 1996-2004 als directeur, besloot het vijf en zestigjarig jubileum te vieren met onder andere een benefietveiling ten gunste van Kakaran. De organisatie en voorbereiding van de veiling was in de goede handen van Maaike Westra en de veiling zelf werd een geanimeerde avond onder leiding van veilingmeester Harry Wels. Dank zij vele gulle kopers, die meer naar het doel van de veiling keken dan naar de waarde van de geveilde objecten, werd € 2537,50 ingezameld. Dit bedrag is inmiddels ten goede gekomen aan de school Chateau d’Eau Nord in MBour in Senegal. Samengevoegd met het in 2011 door het echtpaar Van den Herik-Raaphorst ter gelegenheid van hun veertigjarig huwelijk voor Kakaran ingezamelde bedrag van € 5.667 was er voldoende geld om een ‘salle informatique’ voor deze school te bouwen.

Kerstacties

Aan het einde van het jaar werd Kakaran verrast door twee kerstacties. Op de Fontys Hogeschool Engeneering en de Fontys Hogeschool Automotiv in Eindhoven werkt Edgar van der Laak, echtgenoot van Elsa Hesseling, nichtje van Gerti Hesseling en donateur van Kakaran. Op Edgars voorstel hebben de medewerkers en medewerksters afgezien van een kerstpakket en bepaald dat het daarvoor gereserveerde bedrag ten goede zou komen aan Kakaran. Op 19 december mocht de directeur van Kakaran, Gerard Schuijt,  de symbolische cheque van € 1.985  in ontvangst nemen. Op het advocatenkantoor Pels en Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag, is op voorstel van Elisabeth Pietermaat een soortgelijke actie ondernomen. Elisabeth is daar advocaat. Zij is zelf donateur en is de dochter van Marlies, de voorztter van Kakaran. Marlies Pietermaat mocht een cheque ter waarde van € 4.200 in ontvangst nemen. Het bestuur van Kakaran heeft uiteraard alle gevers heel hartelijk bedankt. De bedragen prijken nog niet op de jaarrekening, omdat ze pas begin 2013 aan Kakaran zijn overgemaakt. Inmiddels beraadt het bestuur zich over een goede bestemming. Met genoegen kan ook gemeld worden dat het aantal donateurs dat ieder jaar een storting doet (zonder dat zij daarvoor ‘een kind op school hebben’), groeiende is.


Donateur overleden

Tegenover al dit goede nieuws moet ook in dit jaarverslag helaas melding gemaakt worden van het overlijden van een van de trouwe donateurs van het eerste uur. Riet Schuijt-Van Dijk overleed op 6 maart 2012. Kakaran wenst haar man Sjaak Schuijt, hun kinderen en kleinkinderen sterkte om dit verlies te dragen. Sjaak heeft beloofd te blijven doneren aan de stichting.

Inkomsten en uitgaven

Met betrekking tot de uitgaven verdient aandacht het bedrag van € 1200 dat als startgeld is overgemaakt naar Kakaran Sénégal voor de benodigde kantoorartikelen, zoals een pc en een printer e.d. De school Chateau d’Eau Nord ontving 7.400 voor de bouw van een computerzaal (‘salle informatique’). Het bedrag werd gefinancierd uit de reservering van het door het echtpaar Van den Herik bijeengebrachte bedrag, plus een groot deel van de opbrengst van de benefietveiling.
Door een klein nadelig saldo is op de balans het eigen vermogen nogal geslonken, evenals de reservering voor scholgelden. Door de gestegen scholgelden zijn de donaties niet altijd voldoende om de gevraagde subsidies te kunnen betalen. De reserve van de extra donaties werd gelukkig wat aangevuld. De startsubsidie voor Kakaran Senegal is ten laste van het Fonds Gerti Hesseling gebracht.

Bestuursleden

Mirjam de Bruijn trad af als lid van het bestuur om lid te worden van het Comité van Aanbeveling. Mayke Kaag trad toe tot het bestuur. Zij is onderzoekster bij het Afrika Studie Centrum en is onder meer Senegaldeskundige en bezoekt dat land regelmatig. Aan het eind van de verslagperiode bestond het bestuur uit:

Marlies Pietermaat-Kros, voorzitter

Marieke van Winden, secretaris

Ariane van Reeuwijk van der Eerde, penningmeester

Mayke Kaag, lid

Marjolijn Schuijt, lid

G.A.I. Schuijt, onbezoldigd directeur

 

Bekijk de Balans per 31 december 2012

Bekijk de Inkomsten en Uitgaven 2012

Scroll naar boven