Jaarverslag 2013

In het verslagjaar 2013 is het beleidsplan 2013-2018 tot stand gekomen. Daarin stelt het bestuur dat het in gang gezette beleid wordt voort gezet. Het beleid blijft gericht op kleinschaligheid en op een direct verband tussen donateur en kind en/of project, terwijl de Stichting bestuurlijk en administratief zo weinig mogelijk kosten maakt.

Kakaran Senegal

Het contact met de zusterstichting in Senegal is zeer goed en de samenwerking begint te groeien, waarbij het doel is dat aanvragen voor steun van Kakaran in Senegal worden beoordeeld, dat de toegekende middelen via Kakaran-Senegal worden uitgekeerd aan de subsidiënten en dat de voortgang van projecten eveneens door Kakaran-Senegal wordt beoordeeld. Ook verwacht Kakaran dat het bestuur van de Senegalese stichting van dichtbij erop blijft toezien dat het geld besteed wordt voor het doel waarvoor het is geschonken. Daar Kakaran-Senegal zelf geen inkomsten heeft, doneert Kakaran jaarlijks een bedrag als vergoeding voor de bestuurs- en administratiekosten. In 2013 bedroeg dat € 1084,--.

Begin 2012 brachten de voorzitter en haar man een bezoek aan Senegal onder meer om besprekingen te voeren met het bestuur van Kakaran Senegal, om de voortgang van projecten te bekijken, nieuwe aanvragen te beoordelen en een aantal door Kakaran ondersteunde schoolkinderen te bezoeken.

Kerstacties

Twee kerstacties eind 2012 brachten samen € 6.185 op. Op de Fontys Hogeschool Engeneering en de Fontys Hogeschool Automotiv in Eindhoven werkt Edgar van der Laak, echtgenoot van Elsa Hesseling, nichtje van Gerti Hesseling en donateur van Kakaran. Op Edgars voorstel hebben de medewerkers en medewerksters afgezien van een kerstpakket en bepaald dat het daarvoor gereserveerde bedrag ten goede zou komen aan Kakaran. De actie bracht € 1985,-- op. Op het advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag, is op voorstel van Elisabeth Pietermaat een soortgelijke actie ondernomen. Elisabeth is daar partner. Zij is een dochter van Marlies, de voorzitter van Kakaran, en zelf donateur. Deze actie bracht € 4.200 op voor Kakaran.
Het bestuur heeft de opbrengst van deze twee acties vermeerderd met het restant van de in 2012 ontvangen opbrengst van de benefietveiling in het Afrika Studiecentrum. Daardoor kon de school Chateau d’Eau Nord in MBour worden gesubsidieerd, die een aanvrage had gedaan voor de aanschaf van een aantal computers teneinde de met steun van Kakaran gebouwde ‘salle polyvalente’ ook daadwerkelijk te kunnen gaan gebruiken, dus ook voor het geven van computeronderwijs. Die zaal is een succes geworden. Hij dient niet alleen als computerlokaal voor de school, maar is ook toegankelijk voor studenten die in de buurt wonen. De zaal is nu een voorbeeld voor andere scholen en in navolging van deze zaal is met gelden van de Franse staat ook bij een andere lagere school zo’n lokaal gerealiseerd.

Legaat

In 2013 ontving Kakaran een legaat van de in 2011 overleden donateur Gonnie Schuijt. Het bedrag is gereserveerd totdat het bestuur een goede bestemming heeft gevonden, die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wens van de overledene, dat het geld bij voorkeur ten goede komt aan het kleuteronderwijs.

Inkomsten en uitgaven

Met betrekking tot de staat van inkomsten en uitgaven ziet men een negatief saldo, maar dat bedrag is nogal geflatteerd. Het nadelig saldo kon met wat kunst en vliegwerk beperkt gehouden worden, maar er werd een groot beslag op de reserves gelegd. Door een klein nadelig saldo is op de balans het eigen vermogen nogal geslonken, evenals de reservering voor schoolgelden en de reservering van de extra donaties. Zoals hierboven al opgemerkt wenste het bestuur de aanvrage van de school Chaden in MBour graag te honoreren, mede omdat het ook een voortzetting was van eerdere subsidies, onder meer mogelijk gemaakt door een actie van het echtpaar Van den Herik. Maar het beschikbare bedrag was niet voldoende. Het tekort van bijna € 2.000,-- werd betaald uit de inkomsten uit extra donaties. Ook de uitgekeerde schoolgelden overstegen de inkomsten uit de donaties daarvoor. De schoolgelden zijn gestegen, enerzijds door de prijsstijgingen, waaraan ook Senegal niet ontkomt, anderzijds doordat nogal wat, door Kakaran ondersteunde, scholieren doorgaan naar de middelbare school en zelfs de universiteit. Ook dat brengt hogere uitgaven met zich mee. Het bestuur beraadt zich of en hoe dit structurele tekort kan worden ondervangen. Om het tekort in het verslagjaar enigszins te verlichten werd de op de balans prijkende reserve ad € 129,93 in zijn geheel gesoupeerd. De kosten voor Kakaran-Senegal worden tot nu toe betaald uit het Fonds Gerti Hesseling. Tevens wordt de vergoeding van de kosten voor het toezicht op en de begeleiding van de ondersteunde schoolkinderen in Ziguinchor – waarvoor mevrouw Anna Cabo zich al sinds jaar en dag inzet - voortaan gebracht onder de vergoeding voor Kakaran-Senegal en niet langer ten laste van de schoolgelden.

Aan het eind van de verslagperiode bestond het bestuur uit:

Marlies Pietermaat-Kros, voorzitter
Marieke van Winden, secretaris
Ariane van Reeuwijk van der Eerde, penningmeester
Esther Kruyswijk , lid
Marjolijn Schuijt, lid

Gerard Schuijt, directeur

Balans per 31 december 2013

Inkomsten en uitgaven  2013

Scroll naar boven