Jaarverslag 2014

In 2014 is in de nieuwe wijk Medina van de stad Mbour een ‘Case des tout-petits’ of wel kleuterschool gerealiseerd, die gefinancierd is met het legaat van Gonnie Schuijt. Dat maakt het jaar 2014 een bijzonder jaar. De samenwerking met de Senegalese counterpart Kakaran Sénégal verloopt goed. De resultaten van de schoolkinderen en de studenten zijn positief. Inmiddels heeft een aantal donateurs gebruik gemaakt van de fiscale mogelijkheden om een gift voor een periode van minimaal 5 jaar te kunnen aftrekken met als voordeel dat zij nu meer kunnen doneren. Een punt van aandacht zijn de stijgende schoolgelden.

De kleuterschool

schooltje GonnieHet legaat van de in 2011 overleden donateur Gonnie Schuijt werd ontvangen in 2013. Het bedroeg € 37.780. Gonnie had aangegeven dat een kleuterschooltje een mooie bestemming zou zijn. In het voorjaar van 2014 bezocht een delegatie van het bestuur, bestaande uit de voorzitter Marlies Pietermaat, bestuurslid Esther Kruyswijk en directeur Gerard Schuijt, Senegal teneinde enkele daarvoor in aanmerking komende scholen te bezoeken en de aanvragen te beoordelen. Het werd een ‘Case des tout-petits’ in een nieuwe wijk Medina van Mbour, waar de kleuters in een veel te klein noodgebouwtje met lekkend dak moesten worden geleid naar het primaire onderwijs. Toen het bestuur eenmaal daartoe had besloten werd de bouw voortvarend ter hand genomen. Nog in het zelfde jaar kwam de nieuwe school gereed. In februari was bestuurslid Esther Kruyswijk aanwezig bij de officiële opening van het nieuwe gebouw. Deze aanpak is kenmerkend voor de werkwijze van Kakaran: voor een schenking of legaat wordt zo snel mogelijk een bestemming gevonden en het gevonden project dient zo snel mogelijk te worden uitgevoerd. Het ‘schooltje van Gonnie’ kostte nog net geen € 30.000, zodat van het resterend bedrag nog een andere school in Mbour kon worden geholpen met de afbouw van een derde lokaal en een kantoortje, alsmede een fotokopieerapparaat. Er resteert op de balans thans nog € 3.745 van het legaat en dat wordt gereserveerd voor als zich iets aandient dat geschikt is om te financieren.

Kakaran Sénégal

De Senegalese zusterorganisatie Kakaran Sénégal begin steeds beter te functioneren overeenkomstig de doelstelling, dat aanvragen voor steun van Kakaran in Senegal worden beoordeeld, dat de toegekende middelen via Kakaran Sénégal worden uitgekeerd aan de subsidiënten en dat de voortgang van projecten eveneens door Kakaran Sénégal wordt beoordeeld. Ook ziet Kakaran Sénégal erop toe dat het geld besteed wordt voor het doel waarvoor het is geschonken. Daar Kakaran Sénégal zelf geen inkomsten heeft, doneert Kakaran jaarlijks een bedrag als vergoeding voor de bestuurs- en administratiekosten, zoals de abonnementen op het Internet en reiskosten. In 2014 bedroeg dat € 1300. Het betrof ook de opstartkosten. Dit bedrag is nog niet opgemaakt. In de komende jaren zal het bedrag lager zijn. De kosten werden tot nu toe gefinancierd uit de reserves van het Fonds Gerti Hesseling, dat tot stand kwam door donaties na het overlijden van Gerti. Dat fonds is thans uitgeput. Het bestuur zoekt nog naar een permanente inkomstenbron voor de kosten van Kakaran Sénégal.

Kinderen en studenten

In 2014 is voor 26 schoolkinderen dan wel studenten het les- of collegegeld betaald. Het gaat om negentien schoolkinderen, twee volgen beroepsonderwijs, twee een bacheloropleiding en één is met de afronding van haar master. In 2014 heeft één studente haar bachelor gehaald. Zij gaat met ingang september 2015 verder met haar masteropleiding. Voor vier studenten kon een laptop worden betaald.

Inkomsten en uitgaven

De schoolgelden stijgen. Dat komt doordat een aantal kinderen middelbaar en beroepsonderwijs volgt en sommigen zelfs aan een universiteit studeren. Op de lagere scholen neemt het schoolgeld per klas toe. Nadat door Kakaran ondersteunde kinderen al onder meer managementassistent en vroedvrouw zijn geworden, zijn nu dus de eerste masters in aantocht. Voor een van deze masterstudenten heeft Kakaran de afgelopen jaren een viertal donateurs bereid gevonden samen de studie te financieren. De studie liep enige vertraging op, vandaar de reservering studiebeurs op de balans. Ook voor de financiering van de studie van de andere masterstudente heeft een donateur zich garant gesteld Om de inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk in evenwicht te houden, deed het bestuur een beroep op de donateurs om hun jaarlijkse bijdrage enigszins te verhogen. Een groot aantal van hen gaf aan die oproep gehoor. Het bestuur is hun daarvoor zeer erkentelijk. Ook heeft een bescheiden aantal donateurs gebruik gemaakt van de fiscale mogelijkheden om een gift voor een periode van minimaal 5 jaar te kunnen af trekken met als voordeel dat zij nu meer kunnen doneren, terwijl zij effectief niet meer betalen. Ook was er bijna € 2.000 aan extra donaties, dat zijn donaties zonder precieze bestemming. Er was een bedrag bij van € 750 ter gelegenheid van een 75ste verjaardag en een andere verjaardag leverde aan ‘donaties in plaats van cadeaus’ ongeveer € 850 op. Het bedrag aan extra donaties kon worden gereserveerd, al werd er ook bijna € 700 aan de desbetreffende reservering onttrokken. Al met al gaven de inkomsteen en uitgaven een heel klein voordelig saldo te zien, wat het eigen vermogen op de balans enigszins deed stijgen.

Dank

Kakaran zou niet kunnen functioneren zonder de inspanningen van onze sleutelfiguren in Senegal, Nommez Ba Gahn, Bineta Sognane, Anna Cabo en Awa Tall. Daarvoor onze welgemeende dank.

In het verslagjaar bestond het bestuur uit:

Marlies Pietermaat-Kros, voorzitter
Ariane van Reeuwijk, secretaris-penningmeester
Marieke van Winden, bestuurslid
Marjolijn Schuijt, bestuurslid
Esther Kruyswijk, bestuurslid
Gerard Schuijt, directeur

Jaarrekening 2014

Scroll naar boven