Jaarverslag 2016

Begin 2016 reisden Esther Kruyswijk, Lenette Schuijt, Marlies en Daniel Pietermaat naar Senegal. Voor Lenette was het een kennismaking met de belangrijkste contactpersonen en de kinderen. We bezochten projecten waar aanvragen waren gehonoreerd (zoals de speeltoestellen bij het kleuterschooltje ‘van Gonnie Schuijt’ in Mbour) en projecten waarvoor er een aanvraag lag of in de maak was (zoals de school in Koulouck). Tijdens deze reis waren voor het eerst alle contactpersonen in Senegal bij elkaar en vond er een klein familiefeestje plaats in Mbour, waar de uitstekende onderlinge samenwerking werd geprezen en het grote commitment van eenieder voor de doelen van Kakaran werden bevestigd.

Promotie Fatima Diallo

Op 18 mei 2016 vond de promotie plaats van Fatima Diallo aan de Universiteit Leiden. Kort na haar benoeming tot hoogleraar in Utrecht heeft Gerti Hesseling Fatima aangetrokken als promovenda. Samen met professor Babacar Kante van de Université Gaston Berger in Saint-Louis, Senegal, zou Gerti promotor worden. Maar Gerti werd ziek in 2008, toen zij nog doende was om een promotiebeurs voor Fatima te regelen. Na haar overlijden in maart 2009 is haar taak overgenomen door een collega, professor Mirjam de Bruijn en die slaagde erin voor Fatima een beurs voor drie jaar van het Afrika Studiecentrum te verkrijgen. Met donaties van het echtpaar Van den Muijsenberg-Cissé uit Rotterdam en uit de nalatenschap van Gerti konden ook aanvullende onderzoekskosten worden betaald.

Fatima DialloFatima is de eerste door Kakaran mede gefinancierde student die deze academische graad verwerft, dus ook voor Kakaran was het een succesvolle mijlpaal. Daarom waren het bijna het voltallige Kakaran bestuur én het bijna voltallige Comité van Aanbeveling aanwezig in Leiden, toen Fatima haar proefschrift L’Etat comme éponge’ (‘De staat als spons’) over handhaving en vestiging van staatsgezag in oorlogsgebieden, verdedigde. Met het onderwerp van haar promotieonderzoek treedt zij in de voetsporen van Gerti, die ook recht, antropologie en vredeswetenschappen trachtte te combineren. Na afloop was er een receptie en diner. Een eenmalige actie onder bevriende hoogleraren bracht ruim € 3000 op. Daarmee konden de reproductiekosten en de reis- en verblijfkosten van leden van de promotiecommissie worden betaald en werd het eveneens mogelijk de promotie met de gebruikelijke feestelijkheden als een receptie en diner op te luisteren.

Overdracht directeurschap

Op 23 juni tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering gaf Gerard Schuijt, na bijna vijfentwintig jaar directeur van Kakaran te zijn geweest, het stokje over aan zijn nichtje Lenette Schuijt. Zij is met ingang van die datum de nieuwe directeur en daarmee verantwoordelijk voor de financiën, de website en de nieuwsbrief en het contact met de donateurs. Vice-voorzitter Marlies Pietermaat sprak Gerard toe en overhandigde hem namens het bestuur, twee beeldjes.

 

De voorzitter, Esther Kruyswijk, bedankte Gerard voor zijn jarenlange inzet voor de stichting en voor de prettige samenwerking met hem. Ze overhandigde hem een fotoboek met impressies van vijfentwintig jaar Kakaran en met een persoonlijk dankwoord van vele betrokkenen. De nieuwe directeur Lenette Schuijt bedankte Gerard en de andere bestuursleden voor het in haar gestelde vertrouwen en zei zich te verheugen op een plezierige en langdurige samenwerking met de andere bestuursleden.

Sponsoracties

Het bedrag van bijna € 5000 dat bijeengebracht is door Daan Bregman (zoon van onze donateurs Mieke en Jan Bregman) en zijn vriend Joram Knigge, die van Amsterdam naar Mongolië reden in een oude, zelf opgeknapte, Nissan Sunny uit 1986, om geld op te halen voor Kakaran, is overgemaakt naar Senegal. Het geld werd bestemd voor de aanschaf van orthopedische apparatuur in de ziekenhuizen van Tambacounda en Mbour. Daan en Joram hebben hun reis naar Mongolië overigens voortijdig moeten afbreken na een aanrijding waarbij zij ernstig gewond raakten. Gelukkig zijn zij inmiddels weer hersteld.

Een van onze donateurs, Kitty Kruyswijk-van der Woude heeft voor haar 80e verjaardag onlangs van haar gasten geld in plaats van cadeaus gevraagd. Dat leverde een mooi bedrag op, dat zij heeft overgemaakt naar Kakaran. Voor deze donatie zullen we een van de ‘cases d’accompagnants’ van het ziekenhuis in Tambacounda laten restaureren zodat het kan dienen als bibliotheek en tevens als adviescentrum. Vrouwen die hun zieke man of kind begeleiden kunnen daar van de maatschappelijk werkster informatie krijgen over hygiëne en voeding.

Projecten

HellingbanenIn 2016 hebben we besloten twee projecten te financieren. Het eerste was het plaatsen van rolstoelvriendelijke drempels bij vier scholen in Tambacounda, zodat gehandicapte kinderen in de school kunnen komen. Tijdens onze laatste reis hebben we ons vaak verwonderd over de hindernissen die minder valide kinderen tegenkomen. We zijn er dan ook van overtuigd dat veel kinderen (weer) in staat zullen zijn om naar school te gaan met deze  rolstoeltoegankelijke drempels. Een deel van het bedrag is bijeengebracht door de Rotary in Bussum, waar Esther lid van is.

Koulouck

Het tweede project dat we hebben gefinancierd betreft het vervangen van 47 schoolbanken van een school in Koulouck. Deze school heeft een regionale functie: kinderen komen uit de wijde omtrek. Er is sprake van een grote betrokkenheid van de ouders en een enthousiaste jonge schooldirecteur. Tijdens ons bezoek aan de school in februari vielen de bankjes letterlijk uit elkaar. De bankjes zijn inmiddels vervaardigd en in gebruik genomen. De school heeft ook een aanvraag gedaan voor een extra lokaal en vervanging van het toiletgebouw. Daarvoor hebben we een aanvraag ingediend bij de Paters Passionisten, bij wie Gerard ooit naar het seminarie ging. Zij hebben in 2017 drieduizend euro toegekend. Dat bedrag is nog niet toereikend, en daarom voorlopig gereserveerd.

Nieuwe media

In september van het verslagjaar ging de eigen Facebookpagina van Kakaran de lucht in. Op deze pagina berichten wij over successen en interessante nieuwtjes en kunnen donateurs daarop rechtstreeks reageren. Aangezien Facebook een automatische vertaalfunctie heeft zijn de berichten ook te lezen voor onze vrienden in Senegal. Contactpersonen maar ook kinderen en studenten volgen de Facebookpagina, waardoor we ook met hen rechtstreeks kunnen communiceren.
In het verslagjaar is de Nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. Door een functie in te stellen op de website kunnen eenvoudig nieuwsberichten van de website worden geselecteerd en automatisch opgemaakt in de vorm van een nieuwsbrief. Dat scheelt een heleboel werk.

Onze leerlingen en studenten

Er is in het verslagjaar voor 21 schoolkinderen het lesgeld betaald en voor 5 studenten het collegegeld. Een van hen, Ousmane, volgt een hoger beroepsonderwijsopleiding toerisme en behaalt uitstekende studieresultaten; Toutou en Marie-Therese ronden het laatste jaar van hun master af. Souadou en Nene Rose volgen een bachelorsopleiding. Voor Nene Rose is in het verslagjaar de studie betaald door haar vader, voor volgende jaren zal zij weer een beroep doen op Kakaran. Marie-Clemence heeft alle studieonderdelen afgerond en volgt nu haar afrondende stage. Van de 21 kinderen zijn er dit jaar vijf nieuw: Babacar Cisse, Binta Barry, Seydou en Ouleye Sow en Nana Gaye.

Inkomsten en uitgaven

De verhouding inkomsten en uitgaven met betrekking tot de schoolgelden begint wat meer in evenwicht te raken. In 2016 waren er iets meer inkomsten dan uitgaven. Enerzijds omdat een student is afgestudeerd en twee anderen aan hun laatste jaar zijn begonnen. Anderzijds omdat er in 2016 voor minder kinderen geld is aangevraagd. Zo heeft Yacine Sagna geen geld aangevraagd. Ze had haar baccalaureat gehaald, maar door gedoe met haar geboortecertificaat moest ze het jaar overdoen en daar is ze niet aan begonnen. Ook bezoeken de nieuwe kinderen vrijwel allemaal de lagere school, hetgeen minder kosten betekent dan een vervolgopleiding.

Kakaran sluit het jaar 2016 af met een klein batig saldo van € 327, waarmee het eigen vermogen is toegenomen. In dit jaar is veel geld uit de reserves uitgegeven aan de desbetreffende projecten. Het restant van het legaat van Gonnie Schuijt is besteed ten behoeve van de school in Koulouck, de opritten voor rolstoelen zijn betaald uit de reserve ‘extra donaties’. De reserveringen van de extra donaties zijn dan ook geslonken van ca.€ 3.500 tot € 250. Een en ander betekent dat er momenteel voor nieuwe projecten geen geld beschikbaar is, tenzij daarvoor afzonderlijk financiering wordt gevonden. Voor de school in Koulouck en voor de case in Tambacounda zijn de gedoneerde bedragen (€ 3000 en € 730) uiteraard wel nog beschikbaar (als reserve) en ook was het mogelijk voor het 25-jarig jubileum in 2017 € 500 te reserveren.

Bestuursleden

In het verslagjaar kondigde Ariane van Reeuwijk aan dat ze wilde aftreden als lid van het Kakaran-bestuur. Aangezien er nog geen consensus was over het nieuw voorgedragen bestuurslid heeft ze toegezegd nog een jaar aan te blijven en het bestuur in staat te stellen eventueel nog een andere kandidaat te benaderen.
Het bestuur bestond in 2016 uit:

  • Esther Kruyswijk, voorzitter
  • Marlies Pietermaat-Kros, vice- voorzitter
  • Ariane van Reewijk-Van der Eerde, penningmeester
  • Marieke van Winden, bestuurslid
  • Marjolijn Schuijt, bestuurslid
  • Gerard Schuijt, directeur tot 23 juni, daarna Lenette Schuijt

Lees hier de Jaarrekening 2016

Scroll naar boven