Jaarverslag 2019

Het jaar 2019 was een succesvol jaar voor Kakaran, waarin we veel geld hebben opgehaald en kunnen uitgeven aan projecten in Senegal. Een project waarvoor de aanvraag al jaren geleden is ingediend, de school in Koulouck Mbada, kon eindelijk worden gerealiseerd. Daarvoor hebben we voor het eerst samengewerkt met de Stichting Wilde Ganzen. Vlak voor het einde van het jaar is ook een andere vorm van samenwerking gestart,met een project dat qua doelstelling overeenkomsten vertoont met Kakaran, Tous Ensemble.

Video
In maart 2019 reisde de voorzitter, vergezeld van een filmploeg naar Senegal voor opnamen. Onder de naam ‘People of Transavia’ maakt haar werkgever Transavia korte documentaires over werknemers en wat hen bezielt naast het werken in de luchtvaart. Tijdens een kort bezoek van vier dagen ontmoette Esther in Senegal contactpersonen van Kakaran en kinderen die we financieel ondersteunen. Ook maakte ze een uitstap naar enkele afgelegen dorpen, waar de AMO (Atelier Mobile Orthopédique) orthopedische hulp biedt aan dorpelingen die niet naar het ziekenhuis in Tambacounda kunnen komen. Het resultaat was een video van vijftien minuten over de AMO en het werk van Kakaran.
Van een deel van het filmmateriaal heeft documentairemaker Frank de Rooy belangeloos voor Kakaran een korte video samengesteld over de AMO. Deze video hebben we gebruikt ter ondersteuning van de Crowdfunding-actie die we hadden gestart om geld bijeen te brengen voor het onderhoud aan de AMO en die in totaal
€ 2.039,85 heeft opgebracht.

Verjaardagen
In mei vroeg Esther voor haar 50e verjaardag geen cadeaus, maar een donatie voor Kakaran. Dat heeft een mooi bedrag opgeleverd (€ 1.200). Van het bijeengebrachte bedrag is € 900 toegevoegd aan de reservering voor de exploitatie van de AMO (Atelier Mobile Orthopédique). Het overige deel (€ 300) is besteed aan een nieuw modem en zes maanden internet abonnement voor de Salle Gerti van de school in Chaden. In die school heeft Kakaran in 2013 een computerlokaal ingericht, zodat de leerlingen vertrouwd kunnen raken met internet.
Ook Gerard Schuijt vierde zijn verjaardag. Ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag gaf hij een boekje uit: Herinneringen van een opgewekt mens. Aan de gelukkigen die het boekje mochten ontvangen vroeg hij een donatie over te maken naar Kakaran. Ook dit heeft een mooi geldbedrag opgeleverd (€ 4.902,50). Gerard heeft Kakaran een bedrag van € 5000 geschonken voor de kosten van drukken en verzenden. Aangezien deze kosten lager uitvielen, bleef daarvan € 1.532,95 over, dus de totale opbrengst is € 6.435,45
Daarvan is € 1.000 bijgedragen aan de financiering van de salle polyvalente van de school in Koulouck Mbada. Het restant (€ 5.435,45) wil Gerard graag besteden aan het ondersteunen van een student journalistiek om een opleiding of stage te doen in Europa. Het CESTI, een centrum aan de Université Cheikh Anta Dio van Dakar kunnen we vragen om een student voor te dragen. Die zou bijvoorbeeld een opleiding kunnen volgen bij de RNTC in Hilversum, een onderdeel van de (vroegere) Wereldomroep, dat trainingen geeft aan (student-)journalisten van allerlei nationaliteiten.

Exploitatie AMO rond
In november kregen we de toezegging dat een vastgoedbedrijf, dat haar naam liever niet bekend maakt, voor drie jaar de exploitatiekosten van de AMO (Atelier Mobile Orthopédique) zal financieren. Dit bedrijf had zelf contact opgenomen met onze stichting omdat ze een goed doel wilde steunen. Volgens het laatste financiële rapport vanuit Senegal zijn de kosten voor de auto jaarlijks ongeveer 7.500 euro, dus het gaat om een bedrag van 22.500 euro. Samen met de opbrengst van de crowdfunding actie en Esther’s verjaardag kan de AMO in Senegal tot medio 2023 rijden. Zo kan het orthopedische team, dat opereert vanuit het ziekenhuis in Tambacounda, haar werk voor gehandicapten voortzetten, waardoor meer kinderen naar school kunnen gaan en een diploma behalen.

Salle Polyvalente in Koulouck
In 2019 is het ons gelukt om de financiering rond te krijgen om bij de school in Koulouck Mbada een salle polyvalente te bouwen, een ruimte waar de directeur gesprekken kan voeren, waar ouderavonden kunnen plaatsvinden en waar gemeenschappelijke bijeenkomsten met leerlingen kunnen worden georganiseerd.
Aan deze financiering hebben bijgedragen: de Paters Passionisten, de Stichting Onamika, de jubileumveiling van Kakaran, extra donaties van Kakaran, Esther Kruyswijk, Esthers hockeyteam, de opbrengst van de verjaardag van Marlies Arnoldus en een deel van de opbrengst van Gerards boekje. Wilde Ganzen heeft het bedrag dat we bijeengebracht hebben vermeerderd met vijftig procent. Na de zomer kon de bouw beginnen, de oplevering van het gebouw was vlak voor het einde van het jaar.

Donateursdag
Na twee geslaagde donateursbijeenkomsten in vorige jaren hebben we in 2019 tot twee keer toe een geplande donateursbijeenkomst moeten annuleren omdat er onvoldoende aanmeldingen waren. Het bestuur heeft besloten voorlopig geen nieuwe donateursdag te organiseren en te onderzoeken op welke wijze donateurs betrokken willen zijn bij de stichting.

Recyclen van zwerfplastic
Tijdens de bestuursvergadering in 2018 heeft het bestuur gesproken over het probleem van zwerfplastic in Senegal. Het is niet de expertise noch de doelstelling van Kakaran, om projecten op het gebied van recycling van plastic in Senegal te initiëren dan wel te ondersteunen. Besloten is de aandacht voor dit probleem te beperken tot waar het de doelstelling van Kakaran raakt: bewustwording van en scholing over schade aan het milieu, recycling van plastic tot orthopedische toepassingen zoals protheses en schoolmaterialen, en het gebruik van duurzame materialen bij aanschaf van schoolmaterialen of bij de bouw van een schooltje.

Sinds dat besluit hebben we ons georiënteerd op initiatieven en start-ups die (laagdrempelige en goedkope) technieken hebben ontwikkeld voor het recyclen van plastic, met het oog op orthopedische toepassingen. Een studente van Universiteit Enschede, Mieke Arnoldus, heeft van oktober 2019 tot januari 2020 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd via het programma Crossing Borders. Tijdens haar onderzoek verbleef Mieke bij Nommez Ba, haar onderzoek werd financieel ondersteund door o.a. Rotary Club Bussum. De belangrijkste vraag in haar onderzoek was welke soorten plastic gebruikt zouden kunnen worden (en op wat voor manier) in de verschillende orthopedische centra in Senegal. Uit dit onderzoek bleek dat er al een commercieel project, Circleg bestaat, dat beenprotheses maakt van Polypropyleen en Pet. Uit Mieke’s bevindingen kwam naar voren dat ook HDPE (een andere plasticsoort) geschikt is en sterk genoeg om voor orthopedische toepassingen te hergebruiken.

Samenwerking met Tous Ensemble
In 2019 is het bestuur van Kakaran, na een uitgebreide discussie, een samenwerking aangegaan met het project Tous Ensemble, dat is opgezet door Petra Niessen, docent Frans /CKV aan het Vituscollege in Bussum. Tijdens een sabbatical in 2016 bezocht Petra meerdere scholen in Senegal en raakte onder de indruk van de motivatie, de werklust en het enthousiasme van leerlingen en docenten. Voor twee scholen, Le Lycée de Diass en L’École de Samba (‘Les petits pieds’) in Dakar, heeft zij gezorgd voor de aanschaf van schoolmaterialen.

Via haar school is een uitwisselingsprogramma opgezet tussen leerlingen van het Vituscollege en die van Le Lycée de Diass. In het kader van dit uitwisselingsprogramma heeft Petra fondsenwerfacties gestart onder de noemer Tous Ensemble. Ook nu gaat het om materialen voor de beide scholen in Senegal. Het resultaat van de fondsenwerfacties zal via Kakaran worden overgedragen aan de beide scholen in Senegal.
De projecten van Tous Ensemble vertonen overeenkomst met de projecten die binnen Kakaran plaatsvinden. Ze zijn kleinschalig en vallen binnen onze educatieve doelstelling. Om die redenen heeft het bestuur besloten om voor de periode van twee jaar de projecten van Tous Ensemble te omarmen. Daarna zal zij de samenwerking evalueren.

Kerstmarkt
In december organiseerde de Katholieke Montessori School in Bussum een kerstmarkt. Wekenlang hadden de leerlingen gewerkt aan creatieve objecten om te kunnen verkopen op de markt. Dat deden ze voor het goede doel: extra computers en meubilair kopen voor de school in Chaden (Chateau d’Eau Nord, Mbour). Ondanks het slechte weer waren er veel bezoekers. De opbrengst van de markt bedroeg € 2.892,19. In januari 2020 reisde leerkracht Sylvia Otten met Esther, Marieke en Lenette mee naar Senegal om het geld symbolisch te overhandigen aan de school. Dankzij de succesvolle kerstmarkt voor Senegal en de donatie van de Katholieke Montessori School kunnen de leerlingen in Mbour voortaan allemaal tegelijk computerles krijgen.

Bestuurswissel
Op de bestuursvergadering in april werd Daan Bregman (een van de twee jongemannen die met hun autorally door Mongolië geld bijeen hebben gebracht ten behoeve van orthopedische apparatuur voor twee ziekenhuizen in Senegal), benoemd als nieuw bestuurslid van Kakaran. Later in het jaar bleek dat hij vanwege drukke werkzaamheden en een jong gezin deze rol niet kon waarmaken. Begin 2020 heeft hij zijn functie neergelegd en heeft Kakaran een opvolger gevonden in Loes Oudenhuijsen, een PhD kandidaat aan het Afrika Studie Centrum, die een jaar lang onderzoek doet in Senegal.

Schoolresultaten, leerlingen en studenten
Er is in 2019 voor 29 schoolkinderen lesgeld betaald. Ousmane heeft geen aanvraag gedaan omdat hij stage liep in Cap Skirring. Titina Diatta en Maty Danfy, die hun BAC hebben gehaald, oriënteren zich op een nieuwe studie. We verwachten in 2020 een aanvraag voor een beroeps-of universitaire opleiding van beiden.
Fatou Goudiabye is getrouwd en naar Dakar verhuisd, dus voor haar is geen nieuwe aanvraag gedaan. Yacine Sagna heeft haar opleiding Audiovisuele Techniek succesvol afgerond.
Marie Christelle Bassène gaat een Bachelor Professionnel en Sciences de Gestion doen, opdat ze leidinggevende kan worden in de Poste de Santé waar ze nu werkt als vroedvrouw. Dat is mogelijk gemaakt door een speciaal daartoe bestemde donatie.

Inkomsten en uitgaven
Kakaran sluit het jaar 2019 af met een batig saldo. Het negatieve vermogen van vorig jaar is weer omgezet in een (klein) positief eigen vermogen op de Balans.
In 2019 is een flink bedrag aan reserveringen uitgegeven, aan de salle polyvalente in Koulouck en het onderhoud aan de AMO.
Tegelijkertijd is er weer een flink bedrag aan reserveringen bijgekomen, mede dankzij verschillende acties, zoals die rond de 80e verjaardag van Gerard Schuijt. Er staat dan ook een groot bedrag aan reserveringen op de balans (ruim 34.000 euro), bedragen die zijn geoormerkt voor specifieke projecten. Een deel daarvan zal in 2020 worden uitgegeven aan projecten die al zijn toegekend, zoals de cases accompagnants en onderhoud AMO. Daarnaast zal de besteding van het geld van Gerard80 aan de opleiding van een journalistiekstudent in gang gezet worden. Ondanks het batig saldo is er dus niet veel geld vrij besteedbaar voor nieuwe projecten. Voor nieuwe aanvragen zal eventueel afzonderlijk naar financiering moeten gezocht.

De verhouding inkomsten en uitgaven van schoolgelden is in evenwicht, doordat bijna alle studenten, van wie de kosten meestal hoger zijn dan de donaties, afgestudeerd zijn. Ook hebben we veel nieuwe jonge kinderen die de lagere school bezoeken, hetgeen relatief lage kosten betekent. Aangezien we enkele nieuwe donateurs hebben gevonden is aan onze contactpersonen in Senegal gevraagd om nieuwe kinderen voor te dragen.

Bestuursleden
Het bestuur bestond in 2019 uit Esther Kruyswijk, voorzitter, Marieke van Winden, bestuurslid; Marjolijn Schuijt, bestuurslid, Peter Baas, bestuurslid, Lenette Schuijt, directeur.

Hier tref je het overzicht aan van Inkomsten en uitgaven 2019

Hier tref je de Balans per 31 december 2019 aan.

Scroll naar boven