Jaarverslag 2020

Reis naar Senegal

In januari 2020 reisden Esther Kruiswijk, Lenette Schuijt, Marieke van Winden en Sylvia Otten naar Senegal. Zowel in Tambacounda als in Ziguinchor hadden we een ontmoeting met alle kinderen. We reisden het hele land door, met Ibu als chauffeur en hadden tussen onze ontmoetingen een dagje vakantie in Niakolo Koba, een nationaal park. Tijdens onze reis woonden we de openingsceremonie van de salle polyvalente in Koulouck Mbada. Er werd een plaque onthuld, gewijd aan Nommez, en ook opgedragen aan Esther en daarna volgden vele speeches, cadeaus uitwisselen, en hapjes eten met frisdrank.
In Mbour bezochten we de school in Chaden (Chateau d’Eau Nord, Mbour). Dankzij een kerstmarkt op de school van Sylvia, de Katholieke Montessori School in Bussum, die 2.892,19 euro opbracht, konden extra computers en schoolmeubilair worden aangeschaft voor deze school. Nu kunnen de leerlingen voortaan allemaal tegelijk computerles krijgen. Tijdens onze reis werden de computers symbolisch in gebruik genomen, we skypten met de leerlingen uit Bussum en Sylvia overhandigde tekeningen van haar leerlingen. Na het bezoek is een briefwisseling op gang gekomen tussen leerlingen van groep 7 en 8 uit Bussum en leerlingen van dezelfde leeftijd uit Mbour. Elke paar maanden ontvangen zij een envelop uit Senegal en de kinderen lezen de brieven met veel enthousiasme.

 

Corona Noodfonds

Door de Corona crisis raakten begin 2020 veel families waarvan we de kinderen ondersteunen om naar school te gaan, in financiële moeilijkheden. Om hen te helpen heeft Kakaran in april 2020 een Noodfonds Corona in het leven geroepen. De bedoeling was om de betreffende families een voedselpakket voor een à twee maanden te kunnen verstrekken. Vele donateurs en belangstellenden hebben gehoor gegeven aan onze oproep en een bijdrage aan dat Noodfonds overgemaakt. In totaal hebben zij € 3.045 bijeengebracht. Daarnaast hebben twee financiers van andere projecten van Kakaran, de Fred Foundation en de Stichting Bron van Leven, een ruimhartige donatie gedaan, bij elkaar € 6.500. De Stichting Wilde Ganzen heeft dit totaalbedrag nog eens verdubbeld tot € 18.790. Met dit fantastische resultaat konden niet alleen de gezinnen van ‘onze kinderen’, maar in totaal 380 families in juni 2020 een voedselpakket ontvangen.

Cases

Al een aantal jaar spreken we in Tambacounda over de huisjes (cases) op het terrein van het ziekenhuis. Deze huisjes heeft Gerti Hesseling ooit laten plaatsen om mensen in staat te stellen dichtbij een ziek familielid te zijn en voor hen te zorgen. Nadat er de afgelopen jaren verschillende plannen en voorstellen waren ingediend, vertelde de ziekenhuisdirecteur in januari 2020 dat zij de huisjes in gebruik wilde nemen als informatiecentrum en voor kinderopvang. Daarop hebben we de donatie, die we reeds lang hadden gereserveerd voor het opknappen van de huisjes, overgemaakt naar het ziekenhuis. Inmiddels is de renovatie een feit en zijn de huisjes weer in gebruik genomen.

 

Beurs voor student journalistiek

In 2019 is een bedrag van € 5.500,45 bijeengebracht door de actie Gerard80. Voor zijn 80e verjaardag had Gerard Schuijt een boekje geschreven en dit aan zijn netwerk toegestuurd met het verzoek een bijdrage te storten voor Kakaran. Dit bedrag wil Gerard bestemmen voor een student journalistiek die een opleiding of stage kan doen in Europa In 2021 zal een student worden geselecteerd: we vragen het CESTI, een centrum aan de Université Cheikh Anta Dio van Dakar om een paar studenten voor te dragen. De student die we selecteren kan bijvoorbeeld een opleiding volgen bij de RNTC in Hilversum, een onderdeel van de (vroegere) Wereldomroep, dat uitstekende trainingen geeft aan (student-)journalisten van allerlei nationaliteiten.

 

Exploitatie AMO

Eind 2020 staat er een reservering van € 9.644,85 voor AMO onderhoud. In 2021 zal het vastgoedbedrijf dat haar naam liever niet bekend maakt, voor de derde en laatste maal haar donatie van € 7.500 overmaken. Daarmee kan de AMO tot de eerste helft van 2023 rijden. Het is dus zaak om weer nieuwe financiers voor de AMO te zoeken. Dan kan het orthopedische team, dat opereert vanuit het ziekenhuis in Tambacounda, haar werk voortzetten voor gehandicapten die ver van de stad wonen, waardoor meer kinderen naar school kunnen gaan en een diploma behalen.

 

Samenwerking met Tous Ensemble

Eind 2019 is het bestuur van Kakaran, een samenwerking aangegaan met het project Tous Ensemble, dat is opgezet door Petra Niessen, docent Frans /CKV aan het Vituscollege in Bussum. De projecten van Tous Ensemble vertonen overeenkomst met de projecten die binnen Kakaran plaatsvinden. Ze zijn kleinschalig en vallen binnen onze educatieve doelstelling. Na een uitgebreide discussie heeft het bestuur besloten om voor de periode van twee jaar de projecten van Tous Ensemble te omarmen en daarna de samenwerking te evalueren. Petra Niessen heeft een uitwisselingsprogramma opgezet tussen leerlingen van het Vituscollege en die van Le Lycée de Diass in Senegal. In het kader van dit programma heeft ze in 2020 verschillende fondsenwerfacties georganiseerd. Het resultaat van deze acties is via Kakaran overgedragen aan Le Lycée de Diass en L’École de Samba (‘Les petits pieds’) in Dakar en wordt gebruikt voor de aanschaf van lesmaterialen en meubilair. De geplande reis met docenten en leerlingen van het Vituscollege naar Senegal heeft vanwege de pandemie in 2020 helaas niet plaats kunnen vinden.

 

MyBookBuddy

Daarnaast heeft Petra een subsidie verworven via MyBookBuddy, om in deze twee scholen boekenkasten te plaatsen en boeken aan te schaffen. Ook dit geld is via Kakaran overgedragen aan de beide scholen in Senegal.Voor het Lycée in Diass hebben timmerlieden uit Diass achttien boekenkasten gemaakt en beschilderd in vrolijke kleuren. Ook voor de École Les Petits Pieds zijn boekenkasten gemaakt. Contactpersonen van Tous Ensemble in Dakar hebben bij Librairie aux 4 vents  verschillende soorten boeken aangeschaft, zowel om voor te lezen aan de kleinste kinderen, als boeken die leerlingen zelf kunnen lezen en geïllustreerde naslagwerken.

 

Schoolresultaten,  leerlingen en studenten

Er is in 2020 voor 30 schoolkinderen lesgeld betaald. Ousmane heeft voor 2020 geen beurs meer aangevraagd en is begin 2021 afgestudeerd. Titina Diatta studeert Portugees in Dakar en Maty Danfy doet een tweejarige opleiding tot schoonheidsspecialiste. Pierre Djoudjani zal in 2021 beginnen met een studie economie. Fatimata was begin 2020 juist begonnen aan een stage, die helaas stil kwam te liggen vanwege Corona. Zij heeft enige vertraging opgelopen met haar opleiding tot vroedvrouw, maar hoopt in 2022 af te studeren. Ndeye Fatou Faye is na haar BAC aan een opleiding grafische vormgeving begonnen. Met dat diploma kan ze hopelijk zelfstandig vanuit huis werken. Sophi Sine is ook geslaagd voor haar BAC en aan een tweejarige opleiding tot boekhouder begonnen.

Marie Christelle is vanwege een operatie een paar maanden uitgeschakeld geweest. Daarna werd ze zwanger. Haar studie Bachelor Professionnel en Sciences de Gestion heeft dus stil gelegen. Zodra ze helemaal hersteld is zal ze haar studie weer opnemen. Haar studie wordt mogelijk gemaakt door een speciaal daartoe bestemde donatie. Het gereserveerde bedrag was eind 2020 ruim tweeduizend euro.

Hawa Deme, die in 2019 een aanvraag had ingediend voor een opleiding tot vroedvrouw, bleek in de zomer van 2020 geselecteerd om een agrarische opleiding te volgen. Dit is een zeer praktische opleiding, waarbij studenten tien maanden de tijd hebben om de grond zodanig te bewerken dat deze voldoende oogst oplevert. Zo worden de studenten opgeleid tot zelfstandig agrarisch ondernemer. Studenten die de opleiding met succes afronden, krijgen een lapje grond om zich als zelfstandig ondernemer te vestigen. Een NGO financiert deze opleiding voor ongeveer tweehonderd jonge Senegalezen. Een donateur van Kakaran bekostigt de reiskosten en studiebenodigdheden voor Hawa Deme.
De inkomsten en uitgaven m.b.t. de schoolgelden zijn behoorlijk in evenwicht. We hebben een paar nieuwe kinderen die de lagere school bezoeken, hetgeen relatief lage kosten betekent. De meeste kinderen bevinden zich nu op de middelbare school. Als zij gaan studeren zal dat een flinke stijging van de kosten met zich meebrengen. Maar er komen ook weer bestaande donateurs beschikbaar doordat andere kinderen een diploma behalen of gaan werken. Aangezien we ook enkele nieuwe donateurs hebben gevonden hebben we onze contactpersonen in Senegal gevraagd om nieuwe kinderen voor te dragen.


Inkomsten en uitgaven

Kakaran sluit het jaar 2020 af met een batig saldo. Het eigen vermogen op de Balans is gelukkig, na het negatieve resultaat in 2018, weer iets gegroeid. In 2020 is een flink bedrag aan reserveringen uitgegeven (ruim 26.000 euro) en tegelijkertijd is er weer een nieuw bedrag aan reserveringen bijgekomen, vooral voor de projecten van Tous Ensemble. Er staat dan ook een groot bedrag aan reserveringen op de balans (ruim 42.000 euro), dit zijn bedragen die zijn geoormerkt voor specifieke projecten. Een deel daarvan zal in 2021 worden uitgegeven aan projecten die al zijn toegekend, zoals de opleiding van een journalistiekstudent met het geld van Gerard80. Er is in 2021 iets meer dan tweeduizend euro vrij besteedbaar voor nieuwe projecten. Voor grotere nieuwe aanvragen zal eventueel afzonderlijk naar financiering moeten gezocht.

 

Bestuursleden

Het bestuur bestond in 2020 uit Esther Kruiswijk, voorzitter,  Marieke van Winden, bestuurslid;  Marjolijn Schuijt, directeur a.i.;
Peter Baas, bestuurslid,  Lenette Schuijt, bestuurslid

Hier tref je het overzicht Inkomsten en Uitgaven 2020 aan.

Hier tref je de  Balans per 31 december 2020 aan.

 

Scroll naar boven